Red Cross
Red Cross

úvodné slovo

Milí a vážení červenokrižiaci, dobrovoľníci, členovia a zamestnanci, podporovatelia, dobrodincovia, sponzori, partneri a všetci čitatelia,

napriek pokroku ľudstva v sociálnej, ekonomickej, vedeckej a technickej oblasti zraniteľné skupiny obyvateľstva pribúdajú. Zlepšuje sa životná úroveň, zároveň sa prehlbuje rozdiel medzi bohatými, silnými, sebestačnými a chudobnými, menej samostatnými, čo tých zraniteľnejších zvádza k väčšiemu preciťovaniu ich odkázanosti, aj keď to môže byť niekedy len relatívne v porovnaní s hojnosťou naokolo. Ľudia nezvládajú príliš veľa zmien a informácií v krátkom čase, čo je typické pre súčasnosť. Preto aj tie najvýznamnejšie a najväčšie humanitné organizácie musia prehodnocovať svoje postupy a algoritmy na prispôsobenie dynamickej dobe. Minulý rok bol jubilejný. Nevenovali sme sa príliš oslavám z dôvodu šetrenia zdrojov na prioritné aktivity, ale v tichom rozjímaní sme si pietne spomenuli na uplynulé roky. Poznanie histórie nám umožní lepšie pochopenie súčasnosti a zabráni vbehnúť do slepých uličiek.

V roku 2019, roku 100. výročia vidíte v prehľade aktivity Slovenského Červeného kríža. Mnoho aktivít z histórie sme neobnovili, časť je zmenená a časť je úplne nová. V tomto presahu je vidieť rovnovážne prepojenie tradície s aktualizáciou na dnešné potreby. To, že sme najväčšou humanitnou organizáciou je vďaka všetkým, ktorí prispeli svojim časom, prácou, nápadmi, darmi, finančne a ešte stovkou iných spôsobov. Vďaka patrí aj všetkým tým, ktorí sú ako prijímatelia našej asistencie vymenovaní v správe, od detí v materských škôlkach po seniorov v domovoch, od týraných detí a matiek až po manažmenty nadnárodných spoločností v kurzoch a školeniach, pretože definíciou svojich potrieb a dopytom po našich službách nám dávajú zmysel našej existencie.

Ďakujem všetkým v mene všetkých, pomáhame si navzájom už 100 rokov a naším cieľom nie je nič menšie ako ďalší kvantitatívny rast a kvalitatívny progres.

S úctou a vďakou

signature
Viliam Dobiáš
Prezident SČK