BEZPRÍSPEVKOVÉ DARCOVSTVO KRVI

Už 60 rokov patrí medzi hlavné činnosti Slovenského Červeného kríža téma bezpríspevkového darcovstva krvi (BDK) . Tisíce odberov, dobrovoľníckych hodín a mnoho zachránených životov.

Pre Slovenský Červený kríž je prioritou:

  • vzdelávanie obyvateľstva v bezpríspevkovom darcovstve krvi
  • pravidelný nábor darcov krvi
  • príprava celoslovenských a lokálnych kampaní
  • organizovanie mobilných odberov krvi v úzkej spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky (NTS SR) a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc (HTO)
  • oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi plaketami prof. MUDr. Jána Janského a medailou MUDr. Jána Kňazovického
  • oceňovanie dlhoročných dobrovoľníkov za náborovanie bezpríspevkových darcov krvi a udeľovanie pamätnej plakety doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc.
  • vedenie registra darcov krvi pre prípad vzniku mimoriadnych situácií a počas pohrôm (zákon 460/2007 Z. z. o SČK).

KAMPANE

Zásadnú úlohu pri získavaní prvodarcov a podpore pravidelného bezpríspevkového darcovstva krvi zohrávajú celoslovenské kampane SČK. Od prvých ročníkov Valentínskej a Študentskej kvapky krvi prešlo už celé štvrťstoročie.

Valentínska kvapka krvi
24. ročník Valentínskej kvapky krvi oslovil 29 295 darcov krvi, krv darovalo nakoniec 25 400 z nich. Prvodarcov bolo 3 751.

Termín: 14. február – 21. marec 2019
Hlavná myšlienka: „Láska má veľa podôb“

Prvé mobilné odbery 5 týždňovej kampane pripravil Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami vo viac ako 14 mestách. V Bratislave v spolupráci s Ekonomickou Univerzitou v Bratislave darovalo krv 50 študentov, podporiť ich prišiel prezident SČK doc. MUDr. Viliam Dobiáš aj rektor univerzity prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

Darcovstvo krvi

1971

Odbery krvi SČK organizuje a realizuje v spolupráci s pracoviskami Národnej transfúznej služby SR a s hematologicko – transfúznymi oddeleniami (HTO) nemocníc.

Kampane SČK Valentínska kvapka krvi a Študentská kvapka krvi sú zapísané v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Od roku 2014 je pani Aneta Parišková ambasádorkou darcovstva krvi SČK.

Študentská kvapka krvi
Kampaň sa tradične zameriava na mladých ľudí, študentov a získavanie prvodarcov práve z ich radov. Rovnako to bolo aj počas jubilejného 25. ročníka kampane.

Termín: 7. október – 8. november 2019
Hlavná myšlienka: „Buď odvážny a daruj krv“

V regiónoch sú stále veľmi populárne darcovské dni napr. Maxi kvapka, Furmanská kvapka krvi, Hasičská kvapka krvi, Vianočná kvapka pre život. S novým fenoménom sociálnych sietí je spojená rýchla komunikácia s darcami krvi, ktorí veľmi citlivo vnímajú výzvy na jej darovanie. Počas roka červenokrižiaci zorganizovali desiatky ďalších lokálnych kampaní v rôznych regiónoch Slovenska, čím reagovali na konkrétne potreby krvi. Zamestnanci územných spolkov SČK, dobrovoľníci a miestne spolky SČK v roku 2019 odpracovali 1 360 hodín pri organizácii mobilných odberov krvi vo svojich obciach. Dlhoročná spolupráca s miestnou samosprávou či väčšími spoločnosťami prináša každoročne stovky mobilných odberov na Slovensku. Dôležité je však aj intenzívne podporovať darovanie krvi v odberových centrách nemocníc, SČK preto organizuje aj skupiny darcov krvi, ktorí chodia darovať krv priamo do nemocníc.

Daj pár deci
Za vznikom kampane Daj pár deci bola myšlienka, aby pravidelné darovanie krvi rezonovalo v povedomí verejnosti počas celého roka. Cieľovou skupinou sú najmä zamestnávatelia. Podpora zamestnancov v darovaní krvi je tiež podporou zdravého životného štýlu. Často práve pri odbere krvi je možné s predstihom diagnostikovať ochorenia. Ich liečba v prvotných štádiách výrazne skracuje práceneschopnosť. SČK preto povzbudzuje zamestnávateľov aj v empatii voči ich zamestnancom – dlhoročným darcom krvi.

Svetový deň darcov krvi
Svetový deň darcov krvi, ktorý každoročne oslavujeme 14. júna, nám vždy pripomína najdôležitejšie myšlienky a vízie v celosvetovom povedomí o darcovstve krvi. Slogan roku 2019 Bezpečná krv pre všetkých apelovala na zvýšenie povedomia všeobecnej potreby bezpečnej krvi – práve jej dostupnosť a bezpečnosť je pre všetkých pacientov najdôležitejšia. Pri tejto príležitosti Slovenský Červený kríž opäť poďakoval darcom krvi za ich empatiu a ochotu pomôcť neznámemu človeku v núdzi. Svetový deň darcov krvi sa na Slovensku už šiesty rok spája s Divadelnou kvapkou krvi – projektom, v ktorom spojili svoje sily SČK, mestské divadlá a spoločnosť Kaufland. V týždni od 10. do 14. júna 2019 mohli ľudia darovať krv v divadlách v ôsmich slovenských mestách – v Bratislave, Banskej Bystrici, Komárne, Levoči, Nitre, Prešove, Martine a Žiline. Krásne prostredie divadiel povzbudilo k darovaniu krvi 311 darcov krvi, z toho až 89 prvodarcov. Spolu sme darovali 140 litrov krvi. Ďakujeme!

Darcovstvo krvi

1980

Červený kríž stál pri zrode Svetového dňa darcov krvi. 14. jún je dňom narodenia Karla Landsteinera, rakúskeho biológa a lekára, ktorému bola v roku 1930 udelená Nobelova cena za fyziológiu a medicínu za výskumy typov ľudskej krvi.

VÝCHOVA

Kvapka krvi
Súčasťou edukácie detí v predškolskom veku je aj projekt Slovenského Červeného kríža Kvapka krvi. Hravou formou deti získajú základné vedomosti o krvi a jej dôležitosti pre život človeka. Do projektu sa v roku 2019 zapojilo 152 materských škôl a 1 821 detí.

Workshopy
Sebestačnosť v zásobovaní krvou je výzvou pre všetky krajiny. Aby na Slovensku pribúdali pravidelní darcovia krvi, SČK organizuje v regiónoch workshopy o darcovstve krvi. Počas roka 2019 ich pre základné, stredné a vysoké školy dobrovoľníci SČK zorganizovali vyše sto. Počas workshopu sa koordinátori darcovstva krvi zo škôl aj firiem zoznámia s programom bezpríspevkového darcovstva krvi, aktivitami SČK a súčinnosťou medzi SČK a odberovými miestami pri organizovaní odberov krvi.

Simulovaný odber krvi
Najväčšou bariérou pri rozhodovaní sa, či sa stať darcom krvi, je strach z bolesti, nemocnice, či neznámeho. Preto SČK organizuje aj takzvané simulované odbery krvi. Dobrovoľníci - červenokrižiaci sprevádzajú školákov, študentov – budúcich prvodarcov a spolu sa zoznamujú s procesom darovania krvi - od registrácie až po samotné darovanie krvi - priamo v priestoroch odberového centra. Územné spolky SČK v roku 2019 zorganizovali 33 simulovaných odberov po celom Slovensku.

OCEŇOVANIE MNOHONÁSOBNÝCH DARCOV KRVI

Už 60 rokov Slovenský Červený kríž každoročne organizuje desiatky slávnostných podujatí, počas ktorých oceňuje mnohonásobných darcov krvi. Pri tejto príležitosti zástupcovia územných spolkov SČK využívajú príležitosť a vyjadrujú poďakovanie bezpríspevkovým darcom krvi aj v mene pacientov nemocníc. Nielen morálnym ocenením je pre darcov krvi plaketa prof. MUDr. Jana Janského a medaila prof. MUDr. Jána Kňazovického. V roku 2019 SČK ocenil plaketami a medailami 11 527 pravidelných darcov krvi.


Plaketa prof. MUDr. Jana Janského

  Muži Ženy
Bronzová 3 687 1 949
Strieborná 2 516 963
Zlatá 1 484 564
Diamantová 405 83


Medaila prof. MUDr. Jána Kňazovického

Muži Ženy
214 23

Pamätná medaila doc. MUDr. Vladimíra
Krišla za rozvoj darcovstva krvi 3

Darcovstvo krvi

1960

Červený kríž stál pri zrode Svetového dňa darcov krvi. 14. jún je dňom narodenia Karla Landsteinera, rakúskeho biológa a lekára, ktorému bola v roku 1930 udelená Nobelova cena za fyziológiu a medicínu za výskumy typov ľudskej krvi.