FINANČNÁ ČASŤ

PREHĽAD MAJETKU, VLASTNÝCH A CUDZÍCH ZDROJOV, VÝNOSOV, NÁKLADOV A HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU K 31. 12. 2019

AKTÍVAPASÍVAPOROVNANIE NÁKLADOV, VÝNOSOV A HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ROK 2018 A 2019STAV DLHODOBÉHO MAJETKU ZA ROK 2019
POROVNANIE NÁKLADOV A VÝNOSOV V ROKOCH 2016 - 2019 (TIS. €)

  Výnosy Náklady
2016 6 842,30 € 6 597,80 €
2017 6 941,30 € 6 938,50 €
2018 7 596,20 € 7 456,40 €
2019 8 351,64 € 8 282,20 €

VÝNOSY V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV (%)

vlastná činnosť (kurzy, školenia, certifikáty, známky ...)

49,33%

ostatné vlastné zdroje (nájomné, vlastná živnosť)

4,05%

finančný príspevok zo štátneho rozpočtu (MZSR)

10,33%

ostatné príspevky zo štátneho rozpočtu

18,62%

príspevok z 2% uhradenej dane z príjmu

1,13%

príspevky samospráv (VÚC, obec, mesto, okres)

12,22%

súkromné zdroje (príspevky PO, FO, zbierky, granty)

4,32%

AGREGOVANÁ SÚVAHA / AKTÍVA
AGREGOVANÁ SÚVAHA / AKTÍVA
AGREGOVANÁ SÚVAHA / PASÍVA
AGREGOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT / NÁKLADY
AGREGOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT / VÝNOSY