HUMANITÁRNA POMOC A KRÍZOVÝ MANAŽMENT

Úlohou krízového manažmentu je vytvárať podmienky na zabezpečenie potrebných zdrojov, síl a prostriedkov na riešenie krízových situácií – v dôsledku prírodných katastrof i ozbrojených konfliktov. Okrem prípravy materiálneho zabezpečenia navrhuje, ako v prípade krízy postupovať. Veľmi úzko súvisí s následnou konkrétnou humanitárnou pomocou, ktorá pomáha obetiam nešťastia a sociálne slabším skupinám obyvateľstva.

Humanitárne jednotky SČK

V roku 2019 pôsobili humanitárne jednotky pri 15 územných spolkoch SČK – okrem krajských miest aj v Humennom, Liptovskom Mikuláši, Leviciach, Poprade, Senici, Svidníku a Topoľčanoch.

Záchranné jednotky

Okresný úrad ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v súlade s ustanovením § 14, ods. 1, písm. g) zákona Národnej rady SR č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 8 ods. 1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany môže rozhodnúť aby SČK vytvoril záchrannú jednotku civilnej ochrany. Rozhodnutím Okresného úradu Senica má SČK, územný spolok Senica vytvorenú záchrannú jednotku civilnej ochrany. Táto záchranná jednotka je vytvorená z členov humanitárnej jednotky SČK.

HUMANITÁRNA POMOC

SČK poskytuje humanitárnu pomoc v rámci materiálnych možnosti jednotlivých územných spolkov SČK a možností ústredného sekretariátu SČK. Robí tak na základe požiadaviek miestnej a štátnej správy i na základe vlastného rozhodnutia.

Pomoc ľuďom po požiari

Koncom januára vypukol požiar v bratislavskom internáte vo Vlčom hrdle. V skorých ranných hodinách SČK, územný spolok Bratislava – mesto SČK poskytoval približne 60 evakuovaným osobám teplý čaj a bagety.

Koncom februára 2019 vyhoreli v obciach Závadka a Mníšek nad Hnilcom obydlia rómskych občanov. SČK, územný spolok Spišská Nová Ves poskytol pre občanov oboch obcí takmer 250 kg potravín a 80 diek.

V apríli 2019 vyhorelo v Bratislave 24 miestností a chodby ubytovne – stavby typu Bučina. Pri požiari zahynuli 2 osoby a viacero ľudí bolo zranených. O prístrešie prišlo 60 osôb, vrátane 15 maloletých detí. SČK, územný spolok Bratislava mesto sa podieľal na zabezpečení dočasného ubytovania a šatstva pre postihnuté osoby, pri ich transporte do náhradných priestorov ubytovania, zabezpečení pitného režimu ako aj na poskytovaní predlekárskej prvej pomoci postihnutým osobám a zasahujúcim zložkám.

Začiatkom júna 2019 zhoreli obydlia na Potočnej ulici v Spišskej Novej Vsi. SČK, územný spolok Spišská Nová Ves poskytol potravinovú pomoc pre štyri rómske rodiny v počte 40 osôb.

Začiatkom decembra došlo k tragickej udalosti v Prešove – vybuchol plyn a rozšíril sa požiar v 12-podlažnom bytovom dome na Mukačevskej ulici. SČK, územný spolok Prešov v rámci vytvoreného Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia počas 2 týždňov zabezpečoval stravovanie pre zložky Integrovaného záchranného systému a výdaj materiálnej pomoci (šatstvo, drogéria, trvanlivé potraviny) z vyhlásenej zbierky mestom Prešov pre osoby, ktoré prišli o prístrešie.


V novembri sa v meste Krompachy prepadla strecha bytového domu. Bez prístrešia sa ocitlo takmer 80 ľudí. Aj v tomto prípade poskytol SČK, územný spolok Spišská Nová Ves pomoc v objeme 120 kg trvanlivých potravín a 120 fliaš balenej vody.

13. novembra došlo k tragickej dopravnej nehode na rýchlostnej ceste R1 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami. Zrazili sa kamión s autobusom a zahynulo pri nej 12 osôb. Humanitárne jednotky územného spolku Nitra, Topoľčany a Levice podľa požiadaviek záchranných zložiek poskytovali psychosociálnu podporu a občerstvenie rodinným príslušníkom obetí v krízovom centre v obci Jelenec. Spolu s tímom krízovej intervencie Modrý anjel boli červenokrižiaci následne prítomní aj na pohrebe troch obetí dopravnej nehody. Spoločne pomáhali a podporovali pozostalých a smútiacich počas týchto ťažkých chvíľ.

CVIČENIA

Záchranársky deň v Makove

Koncom marca 2019 sa SČK, územný spolok Čadca zúčastnil už 3. ročníka Záchranárskeho dňa v lyžiarskom a horskom stredisku Kasárne Javorníky. Podujatie zorganizovalo občianske združenie Makov - Kasárne, ktoré v stredisku a v okolí vykonáva horskú záchrannú činnosť. Záchranári zo zúčastnených organizácií (o.z. Pre Kysuce, Slovenský Červený kríž – územný spolok Čadca, Kynologický záchranný zbor SR – Záchranná brigáda Považská Bystrica, dobrovoľní záchranári Horskej služby, dobrovoľné hasičské zbory obcí Makov, Korňa a Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov) sa počas dvoch dní preškolili najmä v oblasti lanových techník, zlaňovania za pomoci rôznorodých zlaňovacích a istiacich pomôcok, založenia štandov pre zlaňovanie a správnej uzlovej techniky pre záchranu a sebazáchranu v náročnom teréne. Súčasťou boli aj modelové situácie pre kynológov z KZZ SR a ich psov. Zástupcovia SČK pripravili prednášku o traume z visu, ukážky imobilizačných techník a terénnej záchrany pacientov s cukrovkou a epilepsiou.

Záchranná jednotka pri SČK v Senici a prezentácia dobrovoľných hasičov

Začiatkom apríla 2019 sa v Zariadení sociálnych služieb v Senici uskutočnila prezentácia dobrovoľných hasičských jednotiek, jednotky CO a Záchrannej jednotky pri SČK Senica. Organizoval ju Dobrovoľný hasičský zbor Senica. Prezentácia bola zameraná na ochranu pred povodňou a vyhľadávanie obálky, ktorá bola znehodnotená rádioaktívnou látkou. Členovia záchrannej jednotky SČK, územný spolok Senica zabezpečovali činnosť v zhromaždisku evakuovaných a občerstvenie pre zasahujúce zložky.

Reťazová dopravná nehoda v Považskom Chlmci - cvičenie

Koncom mája 2019 sa členovia humanitárnej jednotky SČK z územných spolkov Žilina a Topoľčany zúčastnili súčinnostného cvičenia pri simulovanej dopravnej nehode - zrážka osobného automobilu s autobusom pravidelnej linky hromadnej dopravy a následná reťazová nehoda ďalších vozidiel – viac ako 40 účastníkov dopravnej nehody. Členovia humanitárnych jednotiek SČK vďaka cvičeniu trénovali spoluprácu s HaZZ, zdravotníckymi záchranármi, triedenie ranených a chorých systémom S.T.A.R.T a ošetrovanie a manažment v hniezde ranených pri mimoriadnych situáciách.

Nový Horizont 2019

V septembri 2019 sa zástupca SČK zúčastnil medzirezortného cvičenia Nový Horizont 2019. Veliteľsko-štábne cvičenie s podporou simulačných technológií sa konalo vo Výcvikovom stredisku Lešť. Cieľom cvičenia bolo precvičiť spôsobilosti riadiacich prvkov krízového riadenia a bezpečnostných rád okresov s riadiacimi prvkami ozbrojených zborov, vrátane SČK.

Humanitárna pomoc
Evakuácia obyvateľov kvôli frontu počas druhej svetovej vojny
Cvičenie Ministerstva práce sociálnych veci a rodiny SR

V októbri 2019 sa územné spolky SČK v Čadci a Žiline zúčastnili dvojstupňového cvičenia s využitím Centier sústredeného sociálneho zabezpečenia. Zameralo sa na nácvik riešenia pomoci obyvateľstvu po simulovanej živelnej pohrome na území v pôsobnosti týchto územných spolkov SČK. Cieľom cvičenia bolo zistiť objektívny stav pripravenosti a možnosti spolupráce zúčastnených územných spolkov SČK s príslušnými úradmi práce sociálnych veci a rodiny, pobočkami Sociálnej poisťovne, Národným inšpektorátom práce a Inšpektorátom práce Žilina pri riešení pomoci postihnutým osobám.

Krízová pripravenosť a psychosociálna podpora

Slovensko patrí v rámci Európy do pomerne pokojného regiónu, ktorému sa dlhé desaťročia vyhli katastrofy veľkého rozmeru. Krajina bola uchránená od vojnových konfliktov, rozsiahlych prírodných, či priemyselných nešťastí. Aj rok 2019 však potvrdil, že hlboké ľudské tragédie sa odohrávajú aj na cestách, pri požiaroch, či lokálnych povodniach. SČK a jeho zamestnanci a dobrovoľníci majú skúsenosti so zmierňovaním následkov takýchto udalostí, je však potrebné byť na nich dostatočne pripravení, nielen po materiálnej, ale aj psychickej stránke.

V jarných mesiacoch 2019 prebehol pilotný tréning SČK zameraný na psychosociálnu podporu, ktorý sa konal v spolupráci s lektormi Českého červeného kríža.

Zástupca SČK sa zúčastnil na Európskom fóre Červeného kríža pre psychosociálnu podporu (ENPS), ktoré bolo príležitosťou pre výmenu skúseností v oblasti psychosociálnej podpory a krízovej intervencie počas mimoriadnych udalostí.

V spolupráci s delegátom Medzinárodnej federácie ČK/ČP zorganizoval SČK v septembri 2019 seminár zameraný na krízovú pripravenosť.

V novembri 2019 zorganizoval SČK, územný spolok Žilina pre členov svojej humanitárnej jednotky cvičenie zamerané na psychosociálnu pomoc a prípravu na udalosti s hromadným postihnutím osôb.

Mládež SČK

2005

Dobrovoľníci SČK a obyvatelia Šiah počas povodní v Šahách