KONTROLNÝ MECHANIZMUS

Hlavnou úlohou kontrolných orgánov SČK je kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti vynakladania verejných a vlastných finančných prostriedkov, kontrola hospodárenia s majetkom SČK a s cudzím majetkom, plnenie úloh podľa zákona o SČK a uznesení orgánov SČK a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj Stanov SČK a ostatných interných predpisov.

Na základe Poverenia generálnej sekretárky SČK boli kontrolórom ÚS SČK v roku 2019 vykonané kontroly v nasledovných územných spolkoch SČK: Banská Bystrica, Nové Zámky, Komárno, Galanta, Dunajská Streda, Rimavská Sobota, Lučenec, Prievidza, Žiar nad Hronom, Rožňava, Spišská Nová Ves.

Predmetom kontrol bolo použitie štátneho príspevku zo štátneho rozpočtu SR, dodržiavanie finančnej disciplíny územných spolkov, správnosť a archivácia účtovných dokladov, hospodárenie s majetkom, personálna a mzdová agenda, dodržiavanie odvodovej povinnosti do Sociálnej a zdravotných poisťovní, dodržiavanie daňovej povinnosti, poskytovanie cestovných náhrad, vedenie evidencie autoprevádzky a dokumentácie z kurzov a školení.

Mládež SČK
Pravidlá a spôsob vykonávania kontrolnej činnosti v SČK upravuje Smernica o kontrolnej činnosti v SČK. V rámci SČK kontrolu vykonávajú Kontrolná rada SČK, Kontrolná rada územného spolku SČK a kontrolór Ústredného sekretariátu SČK.