MEDZINÁRODNÉ HUMANITÁRNE PRÁVO

Slovenský Červený kríž v čase mieru šíri vedomosti o medzinárodnom humanitárnom práve a o základných princípoch a myšlienkach Medzinárodného hnutia ČK/ČP tak, aby boli správne pochopené, akceptované a predovšetkým rešpektované. Medzinárodné humanitárne právo (MHP) je súčasťou medzinárodného verejného práva.

MHP v dobe ozbrojeného konfliktu:
  • chráni osoby, ktoré sa priamo nezúčastňujú na vojnových konfliktoch (civilisti, zranení, zdravotníci, obete)
  • obmedzuje spôsoby a prostriedky používané na vedenie vojny
  • je súčasťou medzinárodného verejného práva
MHP sa uplatňuje počas:
  • ozbrojeného konfliktu medzi dvomi štátmi
  • okupácie
  • koloniálnej nadvlády
  • vnútorných konfliktov štátu väčšej intenzity

Hlavnými zásadami MHP je zachovávať ľudské práva obetí, rešpektovať ich a chrániť, poskytovať im pomoc a nediskriminovať ich.

SČK je členom Slovenského výboru pre medzinárodné humanitárne právo. Medzi jeho hlavné úlohy patrí analýza implementácie MHP do slovenského právneho poriadku, podporovanie rozširovania informácií o jeho cieľoch a zásadách vo vzdelávacom procese v školách, medzi príslušníkmi Ozbrojených síl SR a Policajného zboru SR, ako i presadzovanie všeobecnej úcty k humanitárnemu právu. Výbor pre MHP spolupracuje s národnými komisiami pre medzinárodné humanitárne právo v ostatných krajinách a s medzinárodnými inštitúciami zaoberajúcimi sa touto problematikou.

Slovenský Červený kríž je v pravidelnom kontakte s Medzinárodným výborom Červeného kríža (MVČK). Zástupcovia MVČK pravidelne navštevujú Slovensko.

Slovenský Červený kríž zdôrazňuje potrebu dodržiavania MHP aj v rámci civilno-vojenskej spolupráce.

Územné spolky SČK organizujú prednášky o MHP pre školy. V uplynulom roku zamestnanci a dobrovoľníci SČK pripravilo stretnutia a diskutovalo o základných myšlienkach MHP so študentmi 39 škôl.

Dobrovolnictvo

1864

Základy medzinárodného humanitárneho práva položil práve Červený kríž. V roku 1864 na medzinárodnej konferencii v Ženeve bol šestnástimi štátmi podpísaný tzv. Prvý Ženevský dohovor – Dohovor o zlepšení osudu ranených a chorých príslušníkov bojujúcich ozbrojených síl v poli.