MLÁDEŽ SČK

Mládež SČK je osobitnou organizačnou jednotkou SČK. Združuje deti a mládež vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 30 rokov. Využíva iniciatívu a nápady svojich členov pri príprave a realizácii aktivít v duchu princípov Medzinárodného hnutia ČK/ČP.

Mládež SČK najmä:
 • pomáha usmerňovať vývoj detí a mládeže na samostatné a spoločensky vyspelé osobnosti,
 • umožňuje mladým ľuďom sebarealizáciu pri príprave a uskutočňovaní programov v duchu základných princípov hnutia,
 • pomáha viesť deti a mládež k spoločenskej zodpovednosti, sociálnemu cíteniu a medzinárodnému porozumeniu.

ŠTRUKTÚRA

Základnou organizačnou zložkou Mládeže SČK je skupina Mládeže SČK.

Jej vyšším orgánom je Územná rada Mládeže SČK. Je zložená z predsedov, prípadne podpredsedov alebo vedúcich skupín mládeže registrovaných v príslušnom územnom spolku SČK a koordinuje činnosti týchto skupín mládeže.

Najvyšším orgánom Mládeže SČK je Rada Mládeže SČK. Tvoria ju predsedovia územných rád mládeže a členovia prezídia mládeže. Rada na svojom zasadnutí volí Prezídium Mládeže SČK na funkčné obdobie dvoch rokov.

Prezídium Mládeže SČK

Prezídium mládeže je stály výkonný orgán Mládeže SČK. Zabezpečuje plnenie uznesení rady mládeže. Riadi, usmerňuje a koordinuje činnosť územných rád mládeže a za svoju činnosť zodpovedá Rade Mládeže SČK.

V roku 2019 sa konali dve zasadnutia Rady Mládeže SČK. Jarné zasadnutie bolo koncom marca, jesenné koncom októbra. Obe sa uskutočnili v Terchovej. Prezídium Mládeže SČK zvolené Radou Mládeže SČK v októbri 2018 pracovalo v zložení:

 • prezidentka Mládeže SČK: Alexandra Poliaková
 • 1. viceprezident Mládeže SČK: Lívia Knapčoková
 • 2. viceprezident Mládeže SČK: Pavol Faťun
 • člen Prezídia Mládeže SČK: Matej Gocník
 • člen Prezídia Mládeže SČK: Jakub Galanda (do 10.7.2019)
 • Dominik Palkovič (od 26.7.2019)

Počet členov Mládeže SČK: 1733
Počet skupín Mládeže SČK: 44

Mládež SČK

1924

Dorast meštianskej školy v Bratislave pracuje pre ruské deti

PROJEKTY

Dorotka a jej priatelia

Projekt Dorotka a jej priatelia ponúka deťom v materských školách výnimočnú možnosť pravidelne sa stretávať s mladými ľuďmi vo veku 15 až 26 rokov. Každý mesiac riešia deti a mládežníci problémy imaginárnej Dorotky, ktorá je rovesníčkou detí a potrebuje pomoc. Tie sa formou hier, básní, príbehov a rozhovorov učia ošetriť jej malé zranenia, privolať rýchlu lekársku pomoc a oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom. Už v takomto veku dokážu deti pomôcť iným a posilňujú sa v nich hodnoty humanity. Mládežníci sú pre nich pozitívnymi príkladmi dospelých. Pre mladých ľudí je to príležitosť načerpať skúsenosti s prácou s deťmi a aktívne využívať svoj voľný čas formou dobrovoľníctva.

V septembri 2019 bolo počas národného kurzu úspešne vyškolených 20 nových koordinátorov projektu. V rámci školského roku sa do projektu zapojilo 38 koordinátorov z 12 územných spolkov SČK. Pracovali s viac ako 1 140 deťmi v 39 materských školách (48 tried).

Tento projekt významným spôsobom prispieva k výchove budúcich dobrovoľníkov zapájajúcich sa do všetkých činností Slovenského Červeného kríža.

Projekt HIV / AIDS prevencia (HAP)

Projekt formou besied iniciuje diskusie na tému šírenia pohlavne prenosných chorôb a HIV/AIDS medzi mládežou na Slovensku, zameriava sa pritom najmä na prevenciu HIV/ AIDS. Cieľovou skupinou sú študenti stredných škôl a žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl. Využíva metódu simulácie reálnych situácií a rovesnícky prístup.

Ciele projektu:

 • zmena prístupu mladých ľudí k problematike HIV/AIDS,
 • odstraňovanie postoja „mňa sa to netýka“,
 • zdôraznenie uvedomenia si potenciálnych dôsledkov rizikového správania,
 • odovzdávanie si odborných informácií vo forme zrozumiteľnej pre mladých ľudí,
 • odstraňovanie mýtov a povier,
 • zdôraznenie otázky ľudskosti,
 • pochopenie problémov ľudí žijúcich s HIV/AIDS,
 • odstraňovanie predsudkov, diskriminácie a stigmatizácie ľudí žijúcich s HIV/AIDS,
 • zapojenie mladých ľudí do prípravy a realizácie projektov prevencie HIV/AIDS na Slovensku.

Vďaka 70 dobrovoľníkom sa počas roka 2019 do projektu HAP prostredníctvom besied zapojilo 1 000 študentov.

Účasť na Medzinárodnom tréningu digitálnej prevencie vo Velence – Maďarsko

V septembri 2019 sa päť členiek Mládeže SČK (Romana Mikušincová, Viktória Šutová, Dáša Fényesová, Hana Kaločayová a Ema Krupová z Nových Zámkov, Levíc a Liptovského Mikuláša zúčastnilo medzinárodného tréningu digitálnej prevencie. Organizovala ho Mládež Maďarského Červeného kríža v meste Velence. Projekt vznikol za podpory grantu Erasmus+ a zapojilo sa doň 7 krajín Európskej únie - Poľsko, Nemecko, Lotyšsko, Španielsko, Taliansko, Maďarsko a Slovensko. Počas celého týždňa sa mladí ľudia oboznamovali s aktuálnymi témami (kyberšikana, boj proti nenávistným prejavom, sexting, ochrana pred pohlavne prenosnými chorobami, ľudské práva a iné). Tréning využíval rovesnícky prístup a interaktívnosť a rozšíril vedomosti a zručnosti mládežníkov aj v oblasti vedenia skupín. O jednotlivých témach sa diskutovalo, mladí ľudia si vymieňali a porovnávali názory, hľadali riešenia aj kompromisy. Aj vďaka tomuto tréningu mládežníci SČK revitalizovali projekt HIV/AIDS prevencie pod vedením Viktórie Šutovej a Romany Mikušincovej. Vypracovali tiež plán na vytvorenie nového projektu Mládeže SČK, ktorý by zahŕňal nielen problematiku pohlavne prenosných chorôb, ale bol tiež rozšírený o ďalšie témy - kyberšikana, rovesnícky nátlak, nenávistné prejavy, sexting, rodová rovnosť a iné.

Národná súťaž HIV/AIDS prevencie

Koncom novembra 2019 Mládež SČK zorganizovala 5. ročník Národnej súťaže HIV/AIDS prevencie pre stredné školy v priestoroch KC Dunaj v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo 30 súťažiacich z desiatich stredných škôl z celého Slovenska. Národnému kolu predchádzalo aj kolo online, do ktorého sa zapojilo 72 stredných škôl, ktoré oslovilo viac ako 210 študentov. Tí si svoje vedomosti v problematike HIV/AIDS otestovali a porovnali s inými účastníkmi prostredníctvom teoretických zadaní. Účastníci národnej súťaže na záver spoločne vytvorili živú stužku na Námestí SNP v Bratislave a vyjadrili solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS a uctili si tiež pamiatku všetkých ľudí, ktorí HIV podľahli.

Aktivity Mládeže SČK sú súčasťou Národného programu boja proti HIV/AIDS v SR.

Projekt prvej pomoci (3P)

Cieľovou skupinou projektu sú mládežníci SČK z radov študentov stredných a vysokých škôl so záujmom o prvú pomoc. Mládežníci na národnom kurze získavajú širšie vedomosti o správnych postupoch poskytovania prvej pomoci podľa platných európskych odporúčaní. Učia sa pracovať v tíme, ale aj samostatne viesť tréningy prvej pomoci. Projekt rozvíja aj pozitívny vzťah účastníkov k zdravotnej výchove z hľadiska etiky, humanity, zodpovednosti za zdravie a vzájomnej pomoci. Absolvent kurzu - tréner prvej pomoci - následne šíri nadobudnuté vedomostí o prvej pomoci prostredníctvom besied, krúžkov, ukážok, prednášok a iných aktivít spojených s prvou pomocou, ktoré nevyžadujú potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu.

V júli 2019 Prezídium Mládeže SČK vymenovalo Martina Máťaša za nového predsedu pracovnej skupiny k Projektu prvej pomoci. Pracovná skupina v roku 2019 intenzívne pracovala na revitalizácii projektu. Pre potreby absolventov národného kurzu vypracovala príručku k projektu, nový program národného kurzu, prípravnú študijnú osnovu k národnému kurzu a webovú platformu pre záujemcov o kurz.

V roku 2019 bolo aktívnych trénerov prvej pomoci 26. Mládežníkom sa podarilo osloviť približne 26 tisíc ľudí z verejnosti na vyše 500 aktivitách. 42 družstiev na súťažiach prvej pomoci bolo vyškolených práve týmito mládežníckymi trénermi.

Spolu to zvládneme

Projekt Spolu to zvládneme je zameraný na spoločné stretnutia seniorov a mladých ľudí. Ich cieľom je vzájomné porozumenie medzi dvomi generáciami. Je tiež príležitosťou pre mladých ľudí získať rady a životné skúsenosti od seniorov. Pravidelné stretnutia pomáhajú preklenúť medzigeneračné bariéry a budovať priateľstvá. Tematické stretnutia sa odohrávajú každý mesiac v zariadeniach sociálnych služieb. Aktivity so seniormi sú pestré - výtvarné práce, ukážky prvej pomoci, popoludnie pri čaji, piknik, či spoločné vianočné zdobenie medovníkov. V roku 2019 sa do projektu zapojilo 18 mládežníkov a 233 seniorov.

Kurz Training for Trainers

V októbri 2019 prebehol v obci Huty kurz Training for Trainers – tréning pre trénerov - zameraný na osobnostný rozvoj účastníkov. Súčasní absolventi kurzu predstavujú novú generáciou mladých ľudí, ktorí budú hnacím motorom Mládeže SČK a ktorí sú schopní pripraviť, spracovať a interaktívne viesť súčasné i budúce národné kurzy. Formou zážitkového učenia sa učili, ako byť dobrým lídrom, tímovým hráčom, ako argumentovať, či vyjednávať.

Mládež SČK
Predchodca dnešnej Mládeže SČK – Dorast ČSČK vznikol už v roku 1921. Bola to prvá jednotná detská a mládežnícka organizácia v Československu, ktorej cieľom bola zdravotnícka osveta a teda zlepšenie zdravia detí, oslabeného a podlomeného vojnovým obdobím.

KAMPANE

Sviečkový pochod

Sviečkový pochod pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS je súčasťou globálnej kampane Medzinárodnej Federácie Spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (MFČK/ČP).

Sviečkový pochod zameriava pozornosť spoločnosti na problematiku HIV/AIDS a s ňou súvisiacu stigmatizáciu a diskrimináciu, vyjadruje podporu a solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS a vyjadruje úctu pamiatke obetí AIDS. Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS Mládež SČK zorganizovala kampaň Sviečkový pochod už po dvadsiaty tretíkrát. V 7 mestách Slovenska (Bratislava, Košice, Nové Zámky, Levice, Liptovský Mikuláš, Žiar nad Hronom, Svidník) približne 200 dobrovoľníkov Mládeže SČK oslovilo priamo viac ako 1 000 ľudí, ktorí sa zúčastnili na sviečkových pochodoch. Na stredných školách a internátoch sa konali besedy a prednášky na tému boja proti HIV/AIDS. Dobrovoľníci rozdávali v centrách miest červené stužky a iné propagačné materiály. Kampaň medializovali v regionálnych televíziách, rádiách a tlači, na webovej stránke redcross.sk, ako aj prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram. Na celoslovenské vytvorenie živej stužky, ktoré sa konalo v Bratislave, pricestovali aj mládežnícki dobrovoľníci z celého Slovenska.

Hodina o Červenom kríži

Táto celoslovenská kampaň šíri povedomie o Medzinárodnom hnutí Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Jej cieľom je priblížiť širokej verejnosti príbeh myšlienky Červeného kríža ako aj dobrovoľnícku prácu ľudí v SČK. Každoročne kampaň prispieva k rozširovaniu členskej základne Mládeže SČK.

Hodina o Červenom kríži sa po niekoľkých rokoch stala celoročnou aktivitou Mládeže SČK - v roku 2019 to bol už jej jedenásty ročník. Mládežníci usporiadali 93 aktivít na lokálnej úrovni a sprievodnými aktivitami oslovili viac ako 1700 žiakov, študentov a ľudí z verejnosti.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

RCRC European Youth Network

Mládež SČK je súčasťou Európskej siete mládeže ČK/ČP. Tátp sieť združuje mládež národných spoločností z Európy a strednej Ázie. Je najstaršou z existujúcich mládežníckych sietí ČK/ČP - bola založená v roku 1978. Celé desaťročia výrazne prispieva k ďalšiemu posilneniu členských mládežníckych štruktúr a aktivít mládeže. Na základe iniciatívy členiek Mládeže SČK bol v jej rámci vytvorený subregión Stredoeurópska sieť mládeže (Central European Youth Network). Jej členmi je Mládež ČK z Maďarska, Poľska, Nemecka a Slovenska.

Mládež SČK

1990

Najvyšší predstavitelia Mládeže SČK
Štatutárne stretnutia

Začiatkom decembra 2019 sa v Ženeve uskutočnili štatutárne stretnutia ČK/ČP. Svoje zastúpenie na nich v rámci SČK mala aj Mládež SČK, ktorú zastupoval koordinátor pre Mládež SČK Richard Čanaky. Samostatnú časť stretnutí tvorilo mládežnícke fórum (Youth Forum ). Prezident a generálny sekretár IFRC vyzdvihli dôležitosť podporovať mládež, ich samostatné štruktúry v rámci národných spoločností a podporovať ich iniciatívu pri tvorbe a uskutočňovaní projektov a aktivít. Počas stretnutia v Ženeve sa uskutočnili aj voľby do Komisie Mládeže na funkčné obdobie 2019 - 2023. Za predsedu bol opäť zvolený Bas van Rossum z Holandska, za Európu boli zvolené Maryna Kozhedub (Ukrajina) a Vera Carlbaum Wrennmark (Švédsko).

Medzinárodný kemp Langenlois

Medzinárodný kemp Mládeže Rakúskeho ČK spája dobrovoľníkov z celého sveta, ktorí aktívne pracujú v ČK/ČP na lokálnej alebo národnej úrovni. Kemp dáva mládežníkom príležitosť diskutovať o ich rozdielnych kultúrach, búrať predsudky a vytvárať priateľstvá na celý život. Každoročne majú dvaja účastníci zo Slovenska možnosť zúčastniť sa - v roku 2019 to boli Ivona Töröková a Diana Katonová. V roku 2019 Mládež SČK opäť reprezentoval aj koordinátor pre Mládež SČK Richard Čanaky, ktorý sa stal spoluorganizátorom kempu.

LOKÁLNE AKTIVITY MLÁDEŽE

Víkendy prvej pomoci – motivačné víkendy pre mládežníkov, na ktorých absolvujú 33 hod. kurz prvej pomoci

Projekt prevencie drog pre mladých – besedy mládežníkov so žiakov základných škôl a študentmi stredných škôl

Zbierky hračiek, šatstva a potravín pre deti z zo sociálne slabších rodín a ľudí bez domova

Benefičné športové turnaje spojené aj s aktivitami z mládežníckych projektov

Návštevy mládežníkov v centre pre ľudí s Alzheimerovou chorobou, detských oddelení v v nemocniciach, v detských domovoch

Bezpríspevkové darcovstvao krvi – aktívne zapájanie mládežníkov do národných kampaní SČK, organizovanie Kvapky mládeže v Leviciach, Gymnaziálnej kvapky v Nových Zámkoch

Workshopy spojené s ukážkami prvej pomoci, prezentáciou aktivít, Mládeže SČK, SČK a medzinárodného hnutia ČK/ČP.

Mládež SČK

1981

Dorastenky Československého Červeného kríža zo Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici