NÁZORY AUDÍTOROV

Audit účtovnej závierky bol za rok 2019 vykonaný za ústredný sekretariát a za 10 územných spolkov (ÚzS). Z overenia účtovných závierok boli vydané audítorské správy:

Nemodifikovaný názor audítora  
ÚS SČK Bratislava  
SČK, ÚzS Banská Bystrica SČK, ÚzS Rožňava
SČK, ÚzS Humenné SČK, ÚzS Senica
SČK, ÚzS Košice – mesto SČK, ÚzS Snina
SČK, ÚzS Liptovský Mikuláš SČK, ÚzS Trenčín
SČK, ÚzS Poprad SČK SČK, ÚzS Trebišov

Zdôraznenie skutočností

SČK, ÚzS Liptovský Mikuláš

Významná neistota týkajúca sa nepretržitosti pokračovania v činnosti

Upozorňujeme na Tabuľku k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia zverejnenú v poznámkach k účtovnej závierke, v ktorej sa uvádza, že organizácia vykázala v účtovnej závierke k 31. 12. 2019 stratu vo výške 35.881,21 € a vlastné zdroje krytia majetku vo výške 1.101,65 €. Z daného dôvodu existuje významná neistota, ktorá vyvoláva závažné pochybnosti o schopnosti organizácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Náš názor nie je z tohto dôvodu modifikovaný.