PRVÁ POMOC

Červený kríž je vo svete dlhoročným lídrom vo výučbe poskytovania laickej prvej pomoci. Výučba prvej pomoci je jednou z hlavných oblastí činnosti SČK už celé desaťročia. Tieto aktivity sú často inšpiráciou pre dobrovoľníkov SČK pri voľbe povolania – vyberajú si cestu humanity a pomoci a stávajú sa z nich lekári, záchranári, či zdravotné sestry. V roku 2019 SČK oslovil s témou poskytovania prvej pomoci 45 791 ľudí z radov laickej verejnosti.

SČK vyučuje poskytovanie prvej pomoci už v materských školách. S prvou pomocou sa stretnú žiaci základnej školy, počas štúdia na strednej škole si mnohí urobia vodičský preukaz a zopakujú vedomosti z prvej pomoci. Školitelia prvej pomoci SČK aj z radov pedagógov vyučujú prvú pomoc ako nepovinný predmet na školách a zúčastňujú sa so svojimi žiakmi súťaží prvej pomoci. Školitelia prvej pomoci a členovia SČK sú pravidelne preškoľovaní. Počas celého roka SČK organizuje ukážky poskytovania prvej pomoci na stovkách verejných podujatí aj bezplatné prednášky pre rôzne cieľové skupiny (seniori, osoby so zdravotným postihnutím).

Územné spolky SČK organizujú výučbu prvej pomoci prostredníctvom 8, 16 a 33 hodinových akreditovaných kurzov a vyškolia ročne tisíce absolventov. Kurzy vedú lekári, záchranári, profesionáli z praxe. SČK tiež zabezpečuje kontinuálnu platnosť akreditácií svojich kurzov prvej pomoci prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva SR. Všetky výučbové miesta SČK sú akreditované a disponujú modernými metodickými pomôckami a resuscitačnými figurínami.

KURZY PRVEJ POMOCI

  počet kurzov počet vyškolených
8-hodinové 1212 13 424
16- hodinové 36 226
33-hodinové 48 486
Kurz AED 6 43
Krajina záchrancov 55 655
Kurz inštruktora prvej pomoci 5 68
Kurz maskovania poranení

V roku 2019 Slovenský Červený kríž zorganizoval 7 kurzov maskovania poranení, vyškolených bolo 47 maskérov. V priebehu celého roka 149 maskérov pripravovalo realistické znázornenia poranení na 173 verejných akciách.

Prvá pomoc

1933

Červený kríž sa venuje poskytovaniu a výučbe prvej pomoci od svojich počiatkov. V 30-rokoch Slovenský výbor Československého Červeného kríža organizoval ošetrovateľské kurzy po celom Slovensku. Vznikli odbory dobrovoľných sestier Červeného kríža, ktoré poskytovali prvú pomoc a školili obyvateľstvo v poskytovaní prvej pomoci.

VÝCHOVA A VÝUČBA PRVEJ POMOCI NA ŠKOLÁCH

Prvú pomoc sa dokáže naučiť každý. Preto sa so základmi poskytovania prvej pomoci zoznamujú už malé deti. Deti v materských školách sa dokážu naučiť jednoduché postupy záchrany života hravou formou. S prvou pomocou sa stretnú žiaci základných škôl, stredných škôl na hodinách biológie a prostredníctvom voliteľných predmetov. Aj vďaka takto získaným vedomostiam sa viacerým z nich podarilo zachrániť život.Evička nám ochorela

Projekt deťom pomáha hravou formou získať pozitívny pohľad na svoje zdravie a vedie ich k zodpovednosti. Celoročný projekt sa venuje hlavným zásadám hygieny a približuje základy poskytovania prvej pomoci. Deti sa zoznamujú s prácou lekárov i záchranárov, čo často zmenší strach z návštevy u lekára.

počet materských škôl 635
počet oslovených detí 11 117
počet zapojených zamestnancov/dobrovoľníkov 550

PREHLIADKY A SÚŤAŽE PRVEJ POMOCI

Prehliadky malých zdravotníkov sú populárnym zakončením výučby prvej pomoci koncom školského roka. Deti môžu predviesť svoje znalosti z poskytovania jednoduchej prvej pomoci a porovnať si vedomosti so svojimi rovesníkmi. V roku 2019 SČK zorganizoval 51 prehliadok malých zdravotníkov.

Prehliadky v roku 2019 313 družstiev 1 216 súťažiacich

Súťaže prvej pomoci sú podujatia pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Až na súťaži si dokážu preveriť svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Družstvá mladých zdravotníkov I. stupňa a II. stupňa základných škôl organizujú všetky územné spolky SČK. Študenti stredných škôl sa zúčastňujú súťaží pre Družstvá prvej pomoci mládeže.

  počet družstiev počet súťažiacich
DMZ I. 313 1 576
DMZ II. 513 2 651
DPP M 147 798
Prvá pomoc

1952

V 50-tych rokoch minulého storočia vznikli prvé zdravotnícke družiny, hliadky mladých zdravotníkov a záujmové zdravotnícke krúžky.

Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka je súťaž dobrovoľných záchrancov SČK v poskytovaní laickej prvej pomoci. Celoslovenská súťaž nesie meno lekára – záchranára MUDr. Vladimíra Harineka, ktorý presadzoval poskytovanie účinnej laickej prvej pomoci pri nešťastiach, úrazoch a náhlych vážnych ochoreniach. 27. ročník celoslovenskej súťaže sa v roku 2019 konal v Poprade. Na 8 súťažných a ďalších nesúťažných stanovištiach si svoje sily zmeralo 148 súťažiacich v 28 družstvách. Ich výkon sledovalo 30 rozhodcov. 10 maskérov pripravovalo jedinečné realisticky znázornené poranenia na 28 figurantoch.KAMPANE

Bezpečnosť na cestách
SČK sa dlhodobo venuje aj propagácii poskytovania prvej pomoci prostredníctvom plnenia Národného plánu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky. Národný plán SR pre BECEP 2011 – 2020, ktorý hovorí o spolupráci subjektov pôsobiacich v rámci Integrovaného záchranného systému SR, sa prioritne venuje preventívnym opatreniam. Prezídium PZ SR a SČK spoločne v júli organizujú preventívne kontroly vodičov na celom Slovensku. Zamestnanci a dobrovoľníci SČK preverujú úroveň vedomostí vodičov v poskytovaní prvej pomoci. Vodiči majú možnosť získať aj praktické zručnosti priamo v teréne. Poskytovanie prvej pomoci si vyskúšalo 1 123 vodičov, 559 bolo úspešných. U mnohých však stále chýba ochota pomôcť človeku v núdzi, prípadne sa obmedzí len na kontaktovanie tiesňovej linky bez zastavenia vozidla. Zástupcovia PZ následne skontrolovali obsah a druhy lekárničiek u 976 vodičov. Tie spĺňali požadované kritériá u 73% vodičov. Na akcii sa zúčastnilo 123 červenokrižiakov v rámci celej SR.

Svetový deň prvej pomoci
Každoročne v druhú septembrovú sobotu, pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci, obracia SČK pozornosť verejnosti na poskytovanie prvej pomoci. Celosvetovo sa Červený kríž venuje výučbe prvej pomoci laikov bez rozdielu veku, či vzdelania. Preto sa v tomto roku pozornosť obrátila na skupiny ľudí, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, či mentálne postihnutie. Mnohé deti v materských školách, či seniori v zariadeniach pre seniorov si vďaka dobrovoľníkom SČK mohli zopakovať poskytovanie prvej pomoci. Tieto aktivity v roku 2019 oslovili 10 309 ľudí.

Deň záchrany života
Hlavným organizátorom 6. ročníka Dňa záchrany života 2019 bola Slovenská resuscitačná rada. Deň bol venovaný laickej i odbornej verejnosti a propagácii prvej pomoci a záchrany života. Výzvu zopakovať si základy poskytovania prvej pomoci s profesionálmi prijalo niekoľko tisíc žiakov, študentov, ale aj okoloidúcich v rámci Slovenska. Partnermi každoročnej aktivity boli SRR, SČK, Krajské operačné strediská a profesionálni hasiči z HaZZ.

Prvá pomoc

1954