SOCIÁLNA ČINNOSŤ

Sociálna činnosť Slovenského Červeného kríža sa prispôsobuje potrebám v rôznych regiónoch Slovenska. Ponuka sociálnych služieb poskytovaná územnými spolkami SČK sa preto v jednotlivých okresoch výrazne líši. Služby sa však vždy zameriavajú na konkrétneho človeka či komunitu.

Sociálne služby v teréne i v zariadeniach sociálnych služieb SČK poskytujú územné spolky podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. Ďalšiu sociálnu činnosť vykonávajú členovia miestnych spolkov i dobrovoľníci - susedská výpomoc, pomoc dôchodcom v domácom prostredí, zbierky šatstva, potravinové zbierky a pod.

ODBORNÉ ČINNOSTI

Základné sociálne poradenstvo

Pri poskytovaní registrovaných sociálnych služieb územné spolky SČK každodenne poskytujú základné sociálne poradenstvo. Je to odborná činnosť, ktorá sa zameriava na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii – posudzuje povahu problému, poskytuje základné informácie o možnostiach riešenia problému a odporúčanie, príp. sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Poskytované služby skvalitňuje aj spolupráca s rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociálnej služby, ktorá je súčasťou sociálno-poradenskej činnosti.

Špecializované sociálne poradenstvo

Špecializované sociálne poradenstvo pomáha zisťovať príčiny vzniku, charakter a rozsah problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a následne im poskytnúť konkrétnu odbornú pomoc. Poskytuje ho odborne pripravený a skúsený špecializovaný sociálny poradca s potrebným vzdelaním na základe akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Špeciálne sociálne poradenstvo poskytujú územné spolky pri prevádzkovaní svojich zariadení sociálnych služieb. Samostatne akreditovanú odbornú činnosť špecializovaného sociálneho poradenstva majú akreditovanú 3 územné spolky SČK. V roku 2019 poskytol špecializované sociálne poradenstvo SČK, územný spolok Humenné (711 klientov), Košice – mesto (444 klientov) a Senica (150 klientov).

Odborné činnosti ako pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a sociálna rehabilitácia sú činnosti, ktoré vykonávajú len územné spolky SČK prevádzkujúce zariadenia sociálnych služieb alebo poskytujú domácu opatrovateľskú službu.

Prvá pomoc

1919

Prvá národná spoločnosť Červeného kríža Čechov a Slovákov - Československý červený kríž, vznikla v roku 1919. Prvou prezidentkou Československého červeného kríža bola Alica Masaryková. Práve Červený kríž poskytoval sociálno-charitatívnu pomoc hneď po skončení prvej svetovej vojny. Budoval sociálno- zdravotné domy, poradne, dispenzáre, ozdravovne. Poskytoval príspevky sirotincom, chudobincom, nemocniciam, internátom, jednotlivcom (sirotám, vdovám, invalidom).

SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE

2019

NOCĽAHÁREŇ

Nocľaháreň poskytuje prístrešie na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, ošatenie a obuv a zároveň utvára podmienky na prípravu a výdaj stravy a vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny.

Nocľaháreň večierka

Prevádzkuje: ÚzS SČK Banská Bystrica Počet klientov: 142 Sociálne stredisko SČK nocľaháreň „Večierka“ tvorí prvý stupeň trojstupňovej resocializačnej siete, ktorú za kooperácie s partnermi (mesto Banská Bystrica) realizuje ÚzS SČK v Banskej Bystrici.

ÚTULOK

Útulok poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovnú terapiu, nevyhnutné ošatenie a obuv. Okrem prípravy a výdaja stravy a vykonávania osobnej hygieny sa v útulku utvárajú podmienky aj na pranie, žehlenie, údržbu šatstva a záujmovú činnosť. Územný spolok SČK v Banskej Bystrici dáva možnosť klientom útulku privyrobiť si predajom časopisu Nota Bene. 22 klientov útulku v roku 2019 predalo 16 919 kusov časopisu.

Útulok prístav

Prevádzkuje: ÚzS SČK Banská Bystrica
Počet klientov: 96

Útulok Nádej Šanca

Prevádzkuje: ÚzS SČK Banská Bystrica
Počet klientov: 29

Útulok ADOM

Prevádzkuje: ÚzS SČK Michalovce
Počet klientov: 21
ADOM je určený pre mladistvých po ukončení pobytu v detskom domove.

Útulok Dom humanity

Prevádzkuje: ÚzS SČK Snina
Počet klientov: 16

ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA

Zariadenia núdzového bývania slúžia na ochranu života a zdravia osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, zabezpečujú utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymity na účely ochrany jej súkromia a rodinného života.

Zariadenie núdzového bývania Manu

Prevádzkuje: ÚzS SČK Banská Bystrica
Počet klientov: 20

Dom humanity

Prevádzkuje: ÚzS SČK Snina
Počet klientov: 12

Zariadenie núdzového bývania Maják

Prevádzkuje: ÚzS SČK Trebišov Počet klientov: 13

SOCIÁLNE ZARIADENIA NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIE Z DÔVODU ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO Z DÔVODU DOVŔŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU

2019

ZARIADENIA PODPOROVANÉHO BÝVANIA

V zariadeniach podporovaného bývania poskytujeme sociálna služba osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Dohľadom sa rozumie usmerňovanie a monitorovanie osoby pri sebaobslužných úkonoch a starostlivosti o svoju domácnosť.

Dom humanity

Prevádzkuje: ÚzS SČK Snina
Počet klientov: 11

ZARIADENIA PRE SENIOROV

V zariadeniach tohto typu poskytujeme pomoc osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie a pranie. Zároveň zabezpečujeme záujmovú činnosť a ošetrovateľskú starostlivosť.

Zariadenie pre seniorov SČK Liptovský Hrádok

Prevádzkuje: ÚzS SČK Liptovský Mikuláš
Počet klientov: 20

Dom humanity SČK

Prevádzkuje: ÚzS SČK Trenčín
Počet klientov: 29

Zariadenie pre seniorov – Dom sv. Lazara

Prevádzkuje: ÚzS SČK Žilina
Počet klientov: 13

ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

V zariadeniach opatrovateľskej služby poskytujeme pomoc osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby, a to sociálnym poradenstvom, sociálnou rehabilitáciou, ubytovaním, stravovaním, upratovaním a údržbou šatstva.

Prvá pomoc

1923

Vďaka spolupráci Československého červeného kríža a Živeny vznikli začiatkom dvadsiatych rokov minulého storočia v Turčianskom Sv. Martine prvé jasle. Foto: Archív Živena
názov zariadenia SČK, územný spolok počet klientov
Dom SČK Poprad - Spišská Sobota Poprad 41
Zariadenie opatrovateľskej služby Rožňava 10
Dom SČK Prameň nádeje Trebišov 30
Dom humanity SČK Kráľovský Chlmec Trebišov 12
Domov sociálnych služieb

V našich domovoch sociálnych služieb sa venujeme zdravotne postihnutým deťom, mládeži, dospelým alebo seniorom. S našimi klientmi pracujú rehabilitační pracovníci, maséri, zdravotnícky personál a sociálni pracovníci. Poskytujeme nielen ubytovanie a stravu, ale venujeme sa vzdelávaniu, pracovnej činnosti, sociálnej komunikácii, muzikoterapii, tréningom pamäte a v prípade potreby klienta je zabezpečená zdravotnícka starostlivosť prostredníctvom ADOS SČK.

názov zariadenia SČK, územný spolok počet klientov
DSS SČK pre mentálne postihnuté deti, mládež a dospelých - ambulantná forma Banská Štiavnica 13
DSS SČK pre mentálne postihnutých dospelých Bratislava - mesto 10
DSS SČK pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím Košice - mesto 28
DSS Dom humanity G. Bergera Rožňava 20
Špecializované zariadenie

V špecializovanom zariadení poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS, organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

názov zariadenia SČK, územný spolok počet klientov
Dom humanity Slovenský Červený kríž Trenčín 3
Maják Trebišov 10
Prameň nádeje Trebišov Trebišov 10
Denný stacionár

Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica poskytuje sociálnu službu v Dennom stacionári pre klientov z Trnavského samosprávneho kraja, ktorí sú odkázaní na pomoc inej FO, osoby s ZP a osoby s nepriaznivým zdravotným stavom vo veku od 18 rokov (vhodný pre osoby trpiace Alzheimerovou chorobou, pervazívnou vývinovou poruchou, sklerózou multiplex, schizofréniou, demenciou rôzneho typu). Do zariadenia je možné dochádzať aj iba niekoľko krát za týždeň na 4 - 8 hod. V roku 2019 mal stacionár 6 klientov.

Opatrovateľská služba

Sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. Posudok na odkázanosť na opatrovateľskú službu vyhotovuje príslušná obec alebo mesto podľa trvalého pobytu, na základe žiadosti klienta. V rámci opatrovateľskej služby je klientom odkázaným na opatrovanie poskytovaná pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity.

SČK, územný spolok počet klientov počet opatrovateliek
Humenné 26 21
Košice - mesto 11 4
Michalovce 16 12
Rožňava 5 5
Senica 28 15
Prepravná služba

Prepravná služba SČK poskytuje:

 • prepravu osoby zdravotne a telesne postihnutej
 • prepravujú osoby na invalidnom vozíku
 • asistenta počas prepravy
 • sprevádzanie pacientov počas vyšetrenia v zdravotníckom zariadení
 • poskytuje zdravotnícke pomôcky počas prepravy a vyšetrenia bez úhrady
SČK, územný spolok počet výjazdov
Banská Bystrica 3 945
Bratislava – mesto 1 600
Humenné 2 249
Košice - okolie 4 689
Levice 1 025
Liptovský Mikuláš 334
Poprad 90
Prešov 6 421
Rožňava 11 665
Senica 2 828
Topoľčany 7 680
Žiar nad Hronom 141

Aj v roku 2019 pokračoval spoločný projekt SČK a spoločnosti Kaufland, ktorý je zameraný na podporu terénnych sociálnych služieb SČK. Kaufland daroval ďalších 6 nových automobilov, vďaka ktorým SČK posilnil dva veľmi vyťažené regióny (rožňavský a košický) a tiež rozšíril poskytovanie služieb v Trebišove, Snine, Topoľčanoch a na Horehroní.

Požičiavanie pomôcok

Sociálna služba požičiavanie pomôcok je určená osobám s nepriaznivým zdravotným stavom vedúcim k odkázanosti na pomôcku. Zapožičiavame polohovacie postele, invalidné vozíky, sedačky do vane na hygienickú očistu, nafukovacie vane na celkový kúpeľ pacienta na lôžku, zdvíhacie zariadenia, pomôcky na podporu chôdze (rôzne typy) a iné drobné pomôcky na ošetrenie pacienta.

SČK, územný spolok počet klientov
Bratislava – mesto 10
Humenné 55
Levice 135
Liptovský Mikuláš 102
Poprad 16
Rožňava 10
Senica 81
Svidník 6
Topoľčany 13
Žiar nad Hronom 29
Prvá pomoc

1934

V roku 1926 bol otvorený Ústav M. R. Štefánika ako jediná škola pre výchovu sociálnozdravotných pracovníčok na Slovensku. V 30-tych rokoch 20. storočia postupne vznikali odbory dobrovoľných sestier Červeného kríža.

SOCIÁLNE SLUŽBY S POUŽITÍM TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Táto služba je určená:

 • seniorom žijúcim osamotene
 • osobám s rizikovým onemocnením
 • seniorom u ktorých je riziko pádu
 • pacientom, ktorí sa zotavujú v domácom prostredí
 • osobám s ťažkým zdravotným postihnutím.

SČK, ÚzS Banská Bystrica zabezpečuje túto službu subdodávateľsky pre mesto Banská Bystrica. Zabezpečuje dispečing a monitorovanie životných potrieb v rámci služby SOS Senior. V roku 2019 zaznamenal 66 signálov od svojich klientov.

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom tel. technológií je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je v krízovej situácií, alebo inej obťažnej životnej situácií, ktorú nemôže riešiť vlastnými silami.

SČK, územný spolok počet klientov
Humenné 18
Levice 1 252
Liptovský Mikuláš 25
Rožňava 6
Senica 248
Topoľčany 125

PODPORNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

Jedáleň

V jedálni poskytujeme stravovanie seniorom, zdravotne postihnutým alebo osobám s nepriaznivým zdravotným stavom a tým, ktorí nemajú zabezpečené podmienky nevyhnutné na uspokojovanie základných životných potrieb. V roku 2019 bolo vydaných takmer 367-tisíc obedov.

počet vydaných jedál
územný spolok SČK v jedálni v jedálni prostredníctvom donášky
Bratislava – mesto 6 750 120
Košice - mesto 22 215 -
Levice 23 886 29 753
Poprad 14 867 51 130
Prešov 23 475 20 234
Rožňava 11 470 13 333
Senica 10 869 11 528
Topoľčany 4 320 18 000
Trebišov 62 028 -
Trenčín 18 237 -
Vranov nad Topľou 4 474 20 268
Práčovňa

Táto podporná sociálna služba na pranie, žehlenie a údržbu bielizne je poskytovaná seniorom, zdravotne postihnutým alebo osobám s nepriaznivým zdravotným stavom a tým, ktorí nemajú zabezpečené podmienky nevyhnutné na uspokojovanie základných životných potrieb. Práčovňu prevádzkuje SČK, Územný spolok Bratislava – mesto a v roku 2019 túto službu využívalo 5 klientov.

Stredisko osobnej hygieny

Stredisko osobnej hygieny prevádzkuje SČK, Územný spolok Liptovský Mikuláš. V roku 2019 jeho služby využilo 370 klientov.

VZDELÁVANIE V OBLASTI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Slovenský Červený kríž realizuje akreditované 226-hodinové kurzy opatrovania a kurzy opatrovania detí.

Kurzy opatrovania

Kurz opatrovania SČK je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Okrem teoretickej a praktickej výučby obsahuje aj 72 hodín odbornej praxe vo vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení, či zariadeniach sociálnych služieb.

Absolventi kurzu získajú komplexné vedomosti o problematike opatrovateľskej starostlivosti a sú schopní aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti. Budú tiež vedieť zareagovať v mimoriadnych situáciách, pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára. Naučia sa tiež taktne a rozvážne pristupovať ku klientom – nielen v súlade so zásadami etiky a morálky, ale aj v súlade s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí.

Územné spolky SČK v roku 2019 vyškolili 813 opatrovateliek a opatrovateľov v 90 kurzoch opatrovania.

2019
územný spolok počet kurzov opatrovania SČK počet absolventov kurzov opatrovania SČK
Bardejov 3 25
Čadca 1 5
Dolný Kubín 3 26
Dunajská Streda 8 73
Komárno 4 34
Košice - okolie 3 14
Košice - mesto 4 39
Levice 1 14
Liptovský Mikuláš 2 16
Lučenec 4 36
Michalovce 4 38
Nitra 2 16
Nové Zámky 3 36
Poprad 2 13
Prešov 1 3
Prievidza 5 42
Rimavská Sobota 8 127
Rožňava 2 18
Senica 6 49
Snina 2 15
Spišská Nová Ves 2 10
Svidník 4 34
Topoľčany 1 4
Trnava 2 14
Vranov nad Topľou 6 71
Žiar nad Hronom 3 16
Žilina 4 25
Spolu 90 813
Prvá pomoc
Kurz opatrovania detí

Od marca 2017 SČK poskytuje aj kurz opatrovania detí akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Absolventi kurzu získajú vedomosti o:
 • o zásadách starostlivosti o deti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, v domácnosti dieťaťa, domácnosti opatrovateľky/opatrovateľa detí a účelových priestoroch zamestnávateľa rodiča vyčlenených na starostlivosť o dieťa,
 • o metódach a formách výchovnej činnosti so zreteľom na vek dieťaťa,
 • základoch z pedagogiky, psychológie, patopsychológie,
 • zásadách prevencie úrazov a bezpečnosti dieťaťa,
 • zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch a poraneniach dieťaťa,
 • starostlivosti o choré dieťa v domácom prostredí,
 • pestovaní hygienických návykoch detí,
 • zásadách správneho životného štýlu podľa veku dieťaťa,
 • etických princípoch práce opatrovateľky/opatrovateľa detí,
 • prevádzkových a hygienických požiadavkách na prácu s deťmi.

Takto vyškolení ľudia sa môžu následne uplatniť ako opatrovatelia detí do veku troch rokov.

V roku 2019 SČK vyškolil 17 opatrovateliek a opatrovateľov v 4 kurzoch opatrovania detí.

2019
územný spolok počet kurzov opatrovania detí SČK počet absolventov kurzov opatrovania detí SČK
Bratislava – mesto 1 8
Dunajská Streda 1 1
Spišská Nová Ves 1 3
Žilina 1 5
Spolu 4 17

INÉ SOCIÁLNE AKTIVITY

Poskytovanie nevyhnutného ošatenia, obuvi a inej materiálnej pomoci

Územné aj miestne spolky SČK počas roka pravidelne organizujú zber oblečenia, posteľnú bielizeň, uteráky, obuv, hračky a prikrývky pre deti a dospelých. Tento druh pomoci je venovaný rodinám a jednotlivcom, ktorí sa ocitli v materiálnej núdzi a ľuďom bez domova. V roku 2019 ju červenokrižiaci poskytli viac ako siedmim tisícom ľudí.

Letné tábory

V letných mesiacoch niektoré územné spolky pravidelne organizujú letné pobyty pre deti i dospelých. SČK, územný spolok Senica dlhoročne pripravuje letné pobyty pre rodičov s deťmi i seniorov pri mori v Taliansku. Letné tábory na Slovensku sa konali v zariadení SČK - Dom Henryho Dunanta v Mlynčekoch. SČK, územný spolok Žilina pripravil v lete 2019 denný tábor pre 52 detí.

Letne tábory
územný spolok SČK počet turnusov počet detí
Levice 1 44
Liptovský Mikuláš 1 47
Senica 3 27
Starostlivosť o ľudí bez domova v zime

V zimných mesiacoch SČK v rôznych regiónoch Slovenska poskytuje oblečenie a pripravuje teplé jedlo pre ľudí bez domova i osamelých občanov. Vo vianočnom období je územné spolky pripravujú pre týchto ľudí červenokrížsku kapustnicu.

Červenokrižiaci však pripravujú aj vianočné podujatia a vianočné balíčky aj pre osamelých seniorov a rodiny s deťmi v sociálnej a hmotnej núdzi.

Asistenčná služba

Niektoré územné spolky SČK poskytujú jedinečnú asistenčnú službu prostredníctvom svojich zamestnancov, dobrovoľníkov a prostredníctvom aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (podľa § 52a zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti). Táto služba sa snaží pomôcť riešiť sociálno-zdravotnú politiku v danom meste, podávať pomocnú ruku človeku v núdzi (s telesným alebo zdravotným postihnutím) a dopĺňať nedostatočné sociálne služby v zdravotníckych zariadeniach (nemocnice a polikliniky). Pracovníci a dobrovoľníci SČK pomáhajú pacientom a návštevníkom predovšetkým orientovať sa v zdravotníckom zariadení, asistenciu a sprevádzanie pacientov pri rehabilitácii, vyšetrení u lekárov – poskytujú pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, vybavení laboratórnych vyšetrení, hospitalizácii, či zabezpečovaní liekov. Asistenčnú službu SČK pozitívne vnímajú pacienti, ich rodinní príslušníci aj pracovníci zdravotníckych zariadení. Asistenti SČK poskytli v roku 2019 až 32 214 asistencií.

územný spolok SČK počet poskytnutých asistencií
Humenné 13 200
Levice 10 914
Senica 8 100

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ A FEAD

Slovenský Červený kríž je od roku 2016 zapojený do Operačného programu FEAD (Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby). Riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, prijímateľom a realizátorom pomoci v zmysle OP FEAD je Ústredie práce, rodiny a sociálnych vecí SR (ÚPSVaR).

SČK je jednou z partnerských organizácií pri distribúcii materiálnej pomoci. 23 územných spolkov SČK sa so svojimi pracovníkmi a dobrovoľníkmi podieľa na realizácii troch opatrení v 36 okresoch Slovenskej republiky - poskytovanie potravinových balíčkov, hygienických balíčkov a varenie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie.

V roku 2019 pracovníci a dobrovoľníci SČK počas ďalších štyroch kôl distribúcie rozdali 206 989 potravinových balíkov a 22 417 hygienických balíkov pre viac ako 160 000 obyvateľov Slovenskej republiky.

Dva územné spolky SČK – Liptovský Mikuláš a Poprad poskytovali v rámci OP FEAD aj teplé jedlá pre ľudí bez domova – za celý rok 2019 vydali spolu 18 888 teplých jedál.

Primárne je FEAD zameraný na mnohopočetné rodiny mladších ľudí. V sekundárnej časti projektu sa však väčšina zapojených územných spolkov zameriava na staršiu populáciu, ľudí s nízkym príjmom žijúcich osamelo. Pri realizovaní aktivít FEAD v spolupráci s miestnymi spolkami SČK, zástupcami obcí a iných organizácií sa SČK dostáva bližšie práve k tejto cieľovej skupine, ktorej je schopný poskytnúť ďalšie sociálne služby tvoriace súčasť každodenných aktivít v teréne.

Dôležitou súčasťou operačného programu sú sprievodné opatrenia v podobe sociálneho poradenstva. Červenokrižiaci tak okrem poskytnutia balíkov tým poskytujú pomoc aj naďalej – či už v podobe ošatenia, poradenstva či odporúčania na ďalšiu špecializovanú pomoc.

Prvá pomoc
Polievkové akcie Červeného kríža za prvej Československej republiky mali aspoň raz do roka zmierniť biedu a hlad postihnutých detí.