ZDRAVOTNÁ ČINNOSŤ

V súlade so zákonom 578/2004 Z.z. vykonáva Slovenský Červený kríž niektorých regiónoch aj služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ambulancia, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti).

ZARIADENIA AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Ambulancia

Špecializačný odbor: Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Územný spolok SČK prevádzkujúci toto zariadenie: Košice – mesto
Počet klientov: 271
Počet zamestnancov: 1

Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek

Špecializačný odbor: Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Územný spolok SČK prevádzkujúci toto zariadenie: Košice – mesto
Počet klientov: 690
Počet zamestnancov: 4

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)

V roku 2018 ADOS prevádzkovali:
SČK, Územný spolok SČK Prešov – služby poskytovali 3 zamestnanci 90 klientom
SČK, Územný spolok SČK Senica – služby poskytovali 4 zamestnanci 314 klientom

PRÍPRAVNÉ KURZY NA ZÍSKANIE OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

SČK v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva a odbornými garantmi jednotlivých regionálnych úradov vykonáva podľa zákona 355/2007 Z.z. odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cieľom organizovania a vykonávania prípravných kurzov na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je dosiahnutie skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb pre obyvateľov. Pre pracovníkov pracujúcich v epidemiologicky závažnom prostredí realizujeme kurzy na získanie odbornej spôsobilosti v potravinárstve; v školskom stravovaní; v zariadenia starostlivosti o ľudské telo; v zariadeniach kúpalísk, krytých bazénov a sáun; v úpravách vôd a obsluhe vodovodných zariadení.

Dobrovolnictvo